Φόρμα αναζήτησης

Κέρδη 28,6 εκατ. Ευρώ για Ελληνική

Κέρδος μετά τη φορολογία 28,6 εκατ ευρώ ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2018 η Ελληνική Τράπεζα. Το κερδος περιλαμβάνει και κερδος 18 εκατ. ευρώ από την πωληση ομολόγων. Το αντίστοχο τρίμηνο του 2017 η Ελληνική είχε καταγράψει ζημιές 10,2 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση βλέπει θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του στρατηγικού της σχεδίου. Πρώτο μέλημα παραμένει η μείωση των ΜΕΔ τα οποία συρρικνώθηκαν για δέκατο τρίμηνο.

Η Ελληνική Τράπεζα σημείωσε επιπλέον πρόοδο προς την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, δηλαδή την μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και την συνετή ανάπτυξη του ισολογισμού της. Ο Όμιλος διατηρεί την ισχυρή κεφαλαιακή του θέση με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) να βρίσκεται στο 13,9% και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου να διαμορφώνεται στο 17,6%, και τα δύο με μεταβατικές διατάξεις , που υπερβαίνει τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις.

Κατά την πρώτη τριμηνία του 2018 η Τράπεζα συνέχισε να χρηματοδοτεί την κυπριακή οικονομία στηρίζοντας αξιόχρεες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εξετάζοντας παράλληλα άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Κατά την πρώτη τριμηνία του 2018 εγκρίθηκαν €139εκατ. χορηγήσεις στηρίζοντας τομείς της οικονομίας όπως  τουρισμό,  μεταποίηση, χοντρικό εμπόριο, μεταφορές αλλά και νοικοκυριά.                            

Μείωση ΜΕΧ

Στο πλαίσιο της παραμέτρου «Αναδιοργάνωση» της στρατηγικής της Τράπεζας και στην προσπάθεια να βελτιώσει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου τηςη Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), το οποίο αποτελείται κυρίως από μη εξασφαλισμένες χορηγήσεις,  μη λιανικού εμπορίου, στην Β2Kapital Cyprus Ltd, μια εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρείας B2Holding ASA. Το μεικτό συμβατικό υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου ήταν €145 εκατ. και αποτελείτο από 1.158 δανειολήπτες και 1.977 διευκολύνσεις (για την κάθε περίπτωση υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2017).  Τον Μάιο του 2018 η Κεντρική Τράπεζα παραχώρησε σχετική άδεια στην B2Kapital Cyprus Ltd για να λειτουργεί ως εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.

Το επίπεδο των ΜΕΧ   έχει μειωθεί στα €2.128 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2018, με μείωση 2% σε σύγκριση με €2.162 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η μείωση οφειλόταν κυρίως στην εξυγίανση των αναδιαρθρωμένων δανείων, σε εισπράξεις, ανταλλαγές χορηγήσεων με περιουσιακά στοιχεία και διαγραφές. Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε στο 62 % στις 31 Μαρτίου 2018 (31 Δεκεμβρίου 2017: 61%), ενώ ο δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις ανήλθε στο 142% στις 31 Μαρτίου 2018

Ισχυρή παραμένει η κεφαλαιακή βάση

Ο Όμιλος διατήρησε ισχυρούς ενδεικτικούς (proforma), δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας1 , σταθερά υψηλότερους από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Κατά την 31 Μαρτίου 2018 , ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) βρισκόταν στο 13,9% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας  στο 17,6%           

Καταθέσεις και δάνεια

Ο Όμιλος συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή ρευστότητα. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στις 31 Μαρτίου 2018 ανήλθε στο 48%, επιτρέποντας περαιτέρω επιχειρηματική επέκταση. Στις 31 Μαρτίου 2018, οι συνολικές καταθέσεις ανήλθαν στα €5,8 δις ενώ οι μεικτές χορηγήσεις έφτασαν τα €4.09 δισ., αυξημένες κατά 1% σε σύγκριση με τα €4.09 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017,με το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων να παρουσιάζει αύξηση ‘ύψους 3%.  Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της Τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2018 διαμορφώθηκε στο 8,5% (31 Δεκεμβρίου 2017: 8,1%) ενώ το μερίδιο αγοράς καταθέσεων  της Τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2018 διαμορφώθηκε στο 12,2% (31 Δεκεμβρίου 2017: 11,9%).

Δήλωση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή κ. Ιωάννη Μάτση:

«Κατά την 1η τριμηνία του 2018, έχουμε σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, ενδυναμώνοντας την Τράπεζα μέσω της συνεχούς επίλυσης των ΜΕΧ και αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες της Τράπεζας με την καθιέρωσή μας ως ένα πιο πελατοκεντρικό ίδρυμα.

Αναφορικά με την απόδοση, το 2018 ξεκινά με κέρδος μετά τη φορολογία για την τριμηνία ύψους €28,6 εκατ. και τα αποτελέσματα των μέτρων που λάβαμε το 2017, όπως το Σχέδιου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (το «Σχέδιο»), η αναδιοργάνωση και η σύσταση της APS Cyprus, είναι πλέον ορατά. Κατά την 1η τριμηνία του 2018, συνεχίσαμε τις ενέργειες για μείωση του κινδύνου του ισολογισμού, με το δείκτη κάλυψης των ΜΕΧ να φθάνει στο 61,7% και ο δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις να ανέρχεται στο 142%.

Η κεφαλαιακή βάση του Ομίλου είναι σήμερα ισχυρότερη, ενώ ο Όμιλος κατάφερε να απορροφήσει το κόστος που σχετίζεται με τις ενέργειες ενίσχυσης του Ισολογισμού και το Σχέδιο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε στο 17,63% στις 31 Μαρτίου 2018 και υπερβαίνει κατά πολύ τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις. Η επίδραση του ΔΠΧΑ 9 ήταν  €34 εκατ. (μετά την φορολογία), εντός των πλαισίων που κοινοποιήσαμε. Η επίδραση θα απορροφηθεί σταδιακά, για σκοπούς εποπτικών κεφαλαίων, σε περίοδο πέντε ετών και είναι διαχειρίσιμη και εντός των κεφαλαιακών πλάνων του Ομίλου.

Συνεχίσαμε να επεκτείνουμε την χρηματοδότηση σε αξιόχρεες επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά, υποστηρίζοντας την εγχώρια οικονομία. Οι νέες χορηγήσεις για την 1η τριμηνία του 2018 ανήλθαν σε €139 εκατ., αυξημένες κατά 56% σε σχέση με πέρσι, αντανακλώντας την αυξημένη δυναμική στις χορηγήσεις.

Καθώς συνεχίζουμε αυτή την «πορεία μεταμόρφωσης», θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη τους, την δέσμευσή τους και την υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.»